УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 1. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА https://photonics.bg/

   

  СЪДЪРЖАНИЕ:

  I. ПРЕДМЕТ

  ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

  III. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

  IV. ДОГОВОРИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

  V. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕКБ ФОТОНИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

  VI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

  VII. ОТГОВОРНОСТ.

  VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  IX. БИСКВИТКИ (COOKIES)

  X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

  XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

  XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

   

   

  I. ПРЕДМЕТ

  Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „ЕКБ ФОТОНИКА“ ООД, с ЕИК 206158945, със седалище и адрес на управление в гр. София 1415, ул. „Еловица“ № 44, (по-долу „ЕКБ ФОТОНИКА“), като доставчик на стоки, услуги на информационното общество и безплатно информационно съдържание чрез Интернет страница с адрес https://photonics.bg/ (по-долу „САЙТА“), и посетителите, потребителите и клиентите на САЙТА (по-долу „ПОТРЕБИТЕЛ/И“).

  (2) Настоящите Общи условия уреждат и купуването на билети чрез САЙТА за посещение в Софийски планетариум „Андромеда“ (по-долу „ПЛАНЕТАРИУМА“).

   

  ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

  Чл. 2. Информация за доставчика ЕКБ ФОТОНИКА съобразно изискванията на чл. 4 от Закона за електронната търговия и чл. 47, ал. 1 от Закона за защита на потребителите:

  1.       Наименование на Доставчика: „ЕКБ ФОТОНИКА“ ООД;

  2.       Седалище и адрес на управление: гр. София 1415, ул. „Еловица“ № 44;

  3.       Управителен орган: Управител;

  4.       Доставчикът се представлява пред трети страни от: Управител;

  5.       Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1415, ул. „Еловица“ № 44;

  6.       Данни за кореспонденция: гр. София 1415, ул. „Еловица“ № 44;

  7.       Вписване в публични регистри: Търговски регистър на АВ при МП с ЕИК 206158945;

  8.       Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност: ДДС № BG206158945.

   

  III. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

  Чл. 3. САЙТЪТ e Интернет страница, достъпна на адрес в Интернет https://photonics.bg/, чрез която ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат възможност за достъп до информационни ресурси, включително до всякакви обекти на интелектуална собственост – бази от данни, музикални произведения, филми и други аудио-визуални произведения, сценични произведения, произведения на изобразителното изкуство, приложното изкуство, дизайна, графично оформление на печатно и/или електронно издание, научна и учебна литература, учебни програми, обекти на права, сродни на авторските, архитектурни проекти и др. (всичките наричани по-долу „ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ“), както и да сключват от разстояние договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕКБ ФОТОНИКА стоки, услуги на информационното общество и платени ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ (наричани по-долу „ПРОДУКТИ“), включително следното:

  1.          Да преглеждат ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ, поместени на САЙТА;

  2.          Да извършват електронни изявления във връзка със сключването и/или с изпълнението, развалянето и прекратяването на договори от разстояние за покупко-продажба на ПРОДУКТИ;

  3.          Да извършват електронни плащания във връзка със сключените договори от разстояние;

  4.          Да получават информация за нови ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ и ПРОДУКТИ;

  5.          Когато приложимите норми го изискват, да бъдат уведомявани чрез САЙТА за законовите им права.

  Чл. 4. При ползване на САЙТА от  непълнолетно лице съгласието с настоящите Общи условия може да бъде дадено единствено от негов родител или законен представител.

  Чл. 5. ЕКБ ФОТОНИКА може да откаже да предоставя услуги на лице, за което има информация или може да се направи обосновано предположение, че посочва неверни или чужди лични данни. 

  Чл. 6. С всяко ползване на ресурсите на САЙТА, включително с отварянето на всяка Интернет страница от САЙТА, както и чрез натискане на Електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на САЙТА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на чл. 2 от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

  Чл. 7. ЕКБ ФОТОНИКА има право да помества навсякъде в САЙТА електронни препратки (линкове), рекламни банери и други рекламни форми за продукти, предлагани от ЕКБ ФОТОНИКА или трети лица, както и препратки и рекламни банери, сочещи към Интернет страници, намиращи се извън контрола на ЕКБ ФОТОНИКА.

  Чл. 8. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на САЙТА:

  1.          Да спазва законодателството на Република България и Европейския съюз, настоящите Общи условия и добрите нрави;

  2.          Да не нарушава чуждото право на интелектуална собственост, правото на поверителност на личните данни и други имуществени или неимуществени права, защитени от закона;

  3.          Да не използва, копира и разпространява публикуваните на САЙТА ИНФОРМАЦИОННИ РЕСУРСИ за каквито и да било търговски цели.

  4.          Да уведомява незабавно ЕКБ ФОТОНИКА за всеки случай на извършено или открито нарушение на законови разпоредби или настоящите Общи условия при използване на САЙТА;

  5.          Да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;

  6.          Да не извършва действия, с които би могъл да навреди на ЕКБ ФОТОНИКА или на трети лица;

   

  IV. ДОГОВОРИ ОТ РАЗСТОЯНИЕ

  Чл. 9. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключва договор от разстояние за покупко-продажба на ПРОДУКТИТЕ, предлагани от САЙТА, чрез интерфейса на САЙТА, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://photonics.bg/ чрез средство за комуникация по електронен път (настолен компютър, лаптоп, смартфон и пр.).

  (2) По силата на сключения с ПОТРЕБИТЕЛЯ договор от разстояние, ЕКБ ФОТОНИКА се задължава да достави или да даде достъп на ПОТРЕБИТЕЛЯ до определените от последния чрез интерфейса на САЙТА ПРОДУКТИ.

  (3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ плаща на ЕКБ ФОТОНИКА възнаграждение за поръчаните ПРОДУКТИ съгласно условията, определени в САЙТА и настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от ЕКБ ФОТОНИКА на Интернет страницата на САЙТА.

  (4) ЕКБ ФОТОНИКА доставя заявените от ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРОДУКТИ в сроковете и при условията, определени от ЕКБ ФОТОНИКА на страницата на САЙТА и съгласно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.

  (5) ЕКБ ФОТОНИКА си запазва правото да направи отказ от доставка, в случай че ПРОДУКТИТЕ не са достъпни поради независещи от ЕКБ ФОТОНИКА причини. В случай че е направен превод по сметката на ЕКБ ФОТОНИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ще може да избере дали да му бъде възстановена платената сума (отказ от поръчката) или да избере заместващи ПРОДУКТИ.

  (6) При купуване на билет за ПЛАНЕТАРИУМА ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да избере вида билет и време за посещение и да въведе необходимите данни за извършване на поръчката – две имена, имейл и телефонен номер. ПОТРЕБИТЕЛЯТ плаща с електронно средство чрез САЙТА и получава на въведения в поръчката имейл билет в електронен формат. Билетът съдържа уникален код, който се показва при вход в ПЛАНЕТАРИУМА.

  Чл. 10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ЕКБ ФОТОНИКА се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора от разстояние могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

  Чл. 11. (1) ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват интерфейса на САЙТА, за да сключват договори от разстояние за покупко-продажба на предлаганите от ЕКБ ФОТОНИКА ПРОДУКТИ.

  (2) Договорът се сключва на български.

  (3) Договорът между ЕКБ ФОТОНИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ представлява настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, достъпни на адрес https://photonics.bg/, с които ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява и обвързва при всяко ползване на САЙТА, както и данните от всяка отделна поръчка. Договорът се съхранява при ЕКБ ФОТОНИКА в електронна форма и при поискване може да бъде предоставен на ПОТРЕБИТЕЛЯ по електронен път.

  (4) Страна по договора с ЕКБ ФОТОНИКА е ПОТРЕБИТЕЛЯТ съгласно данните, предоставени при извършване на поръчка.

  (5) За всеки сключен договор от разстояние ЕКБ ФОТОНИКА изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез изпращане на съобщение на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес.

  (6) Изявлението за сключване на договора от разстояние и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

  Чл. 12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сключва договора от разстояние за покупко-продажба с ЕКБ ФОТОНИКА съобразно следните стъпки:

  1.       Избиране на един или повече от предлаганите ПРОДУКТИ към списък с артикули за покупка;

  2.       Предоставяне на данни за извършване на поръчката – две имена, имейл и телефонен номер;

  3.       Отбелязване на бутон „Съгласен съм с Общите условия“ и „Политиката за поверителност“;

  4.       Потвърждение на поръчката;

  5.       Извършване на електронно разплащане;

   

  V. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЕКБ ФОТОНИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

  Чл. 13. Правилата на настоящия раздел от тези Общи условия се прилагат спрямо „потребителите“ по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година относно правата на потребителите, както и другите приложими местни и европейски нормативни актове, които бранят правата на потребителите.

  Чл. 14. (1) Основните характеристики на ПРОДУКТИТЕ, предлагани от ЕКБ ФОТОНИКА, са определени в съответната страницата на всеки отделен ПРОДУКТ.

  (2) Цената на всеки ПРОДУКТ е с включени всички данъци и се определя от ЕКБ ФОТОНИКА в профила на всеки ПРОДУКТ в страницата на САЙТА. Стойността на транспортните разходи, ако такива се дължат, се определя от ЕКБ ФОТОНИКА и се предоставя като информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ преди потвърждаване на поръчката.

  (3) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора от разстояние се определя чрез интерфейса на САЙТА преди потвърждаване на поръчката, както и чрез настоящите Общи условия.

  (4) ЕКБ ФОТОНИКА посочва преди сключването на договора от разстояние общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея ПРОДУКТИ.

  Чл. 15. (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора от разстояние, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, в 14-дневен срок, и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, свързани с избран от ПОТРЕБИТЕЛЯ начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от ЕКБ ФОТОНИКА. Срокът за правото на отказ започва да тече считано от датата на:

  1.       сключване на договора - при договор за услуги, а в случаите по чл. 228а, ал. 3 от Закона за електронните съобщения - считано от датата, на която потребителят потвърди съгласието си със сключения договор;

  2.       приемане на стоките от ПОТРЕБИТЕЛЯ или от трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ - при договор за продажба, или:

  а) когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, приемане на последната стока;

  б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, приемане на последната партида или част;

  в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която ПОТРЕБИТЕЛЯТ или трето лице, различно от превозвача и посочено от ПОТРЕБИТЕЛЯ, приемане на първата стока;

  (2) Разпоредбите относно правото на отказ на ПОТРЕБИТЕЛЯ от договора от разстояние съобразно предходната алинея не се прилагат в хипотезите съобразно чл. 57 то Закона за защита на потребителите, а именно при следните договори:

  1.          за предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението ѝ е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;

  2.          за доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;

  3.          за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

  4.          за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

  5.          за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

  6.          за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

  7.          за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;

  8.          за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

  9.          за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.

  (3) В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражни правото си на отказ по ал. 1, ЕКБ ФОТОНИКА е длъжно да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е упражнено правото на отказ от сключения договор. От сумата, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това ЕКБ ФОТОНИКА.

  (4) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да съхранява получените от ЕКБ ФОТОНИКА стоки и да ги пази от увреждане и погиване по време на срока по ал. 1.

  Чл. 16. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече същият, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез САЙТА, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

  (2) В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ и ЕКБ ФОТОНИКА не са определили срок за доставка, срокът на доставка на физическите стоки е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на ПОТРЕБИТЕЛЯ до ЕКБ ФОТОНИКА чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на ЕКБ ФОТОНИКА.

  (3) Ако ЕКБ ФОТОНИКА не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, ЕКБ ФОТОНИКА е длъжно да уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ и да възстанови платените от него суми в срок до 7 работни от извършване на плащането.

  Чл. 17. ЕКБ ФОТОНИКА предава стоките на ПОТРЕБИТЕЛЯ след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по 47, ал. 1, т. 8-10 от Закона за защита на потребителите.

   

  VI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

  Чл. 18. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи на съдържанието на САЙТА, независимо дали става въпрос за дизайна и софтуерната програма, които съставляват самата Интернет страница на САЙТА, или всички посместени върху Интернет страницата на САЙТА обекти на интелектуална собственост – бази от данни, музикални произведения, филми и други аудио-визуални произведения, сценични произведения, произведения на изобразителното изкуство, приложното изкуство, дизайна, графично оформление на печатно и/или електронно издание, научна и учебна литература, учебни програми, обекти на права, сродни на авторските, архитектурни проекти и др., са обекти на авторското или сродното му право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения и същите се притежават от ЕКБ ФОТОНИКА или спрямо тях ЕКБ ФОТОНИКА има право на ползване.

  Чл. 19. Използването на обектите на авторско право и сродните му права, посочени в предходния член, включително, но не само: копиране, промяна, възпроизвеждане, разпространение или друг вид ползване, без изричното писмено съгласие на ЕКБ ФОТОНИКА или на съответния носител на правата върху интелектуална собственост, освен в изрично посочените в закона случаи, е забранено и представлява нарушение на правата на ЕКБ ФОТОНИКА върху интелектуална собственост или на тези на съответния им носител, в случай че той е различен от ЕКБ ФОТОНИКА.

  Чл. 20. В случай че ПОТРЕБИТЕЛ счита, че права на интелектуална собственост са нарушени във връзка с поместени на САЙТА обекти и желае да отправи сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, той следва да изпрати уведомление, адресирано до ЕКБ ФОТОНИКА. Уведомлението за твърдяното нарушение трябва да бъде в писмена форма и да е отправено към адресите за комуникация, описани в чл. 2 от настоящите Общи условия.

  Чл. 21. САЙТЪТ може да съдържа имена и марки на продукти, които представляват или могат да представляват търговски марки, собственост на ЕКБ ФОТОНИКА или на трети лица. Достъпът до САЙТА не трябва да се разбира и/или да се тълкува като предоставяне на лиценз или на право на ползване на която и да е такава търговска марка, без предварителното писмено съгласие на ЕКБ ФОТОНИКА или на съответното трето лице – собственик на въпросния обект на интелектуална собственост.

   

  VII. ОТГОВОРНОСТ.

  Чл. 22. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ЕКБ ФОТОНИКА и всички трети лица за претърпените от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица, във връзка с извършени от ПОТРЕБИТЕЛЯ нарушения на настоящите Общи условия или при нарушения, при които са настъпили вреди за ЕКБ ФОТОНИКА. 

  Чл. 23. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на ЕКБ ФОТОНИКА и на трети лица при ползването на САЙТА.

  Чл. 24. Задълженията на лицата по настоящия раздел продължават действието си и след прекратяване на договора от разстояние с ПОТРЕБИТЕЛЯ.

  Чл. 25. ЕКБ ФОТОНИКА, независимо от грижите, които полага за нормалното функциониране на САЙТА, не отговаря в случаите, при които функционирането на САЙТА е затруднено поради причини извън контрола на ЕКБ ФОТОНИКА.  ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че използването на САЙТА е изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че ЕКБ ФОТОНИКА не отговоря за евентуално причинени вреди или пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на функционалностите на САЙТА, както и при изтриване, модифициране, загубване, недостоверност, неточност, или непълнота на ИНФОРМАЦИОННИТЕ РЕСУРСИ, поместени на САЙТА, освен ако са причинени от ЕКБ ФОТОНИКА в условията на груба небрежност.

  Чл. 26. ЕКБ ФОТОНИКА не носи отговорност, когато функционирането на САЙТА е затруднено поради непреодолима сила, случайни събития, извън контрола на ЕКБ ФОТОНИКА, проблеми в глобалната мрежа Интернет, както и поради проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, а също така и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на сървърите, на които е поместен САЙТЪТ.

  Чл. 27. ЕКБ ФОТОНИКА не носи отговорност за действията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, които противоречат на закона и на добрите нрави. ЕКБ ФОТОНИКА има право да търси регресна отговорност от ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случаите на претърпени вреди и/или имуществени санкции по предходното изречение.

  Чл. 28. Доколкото няма обективната възможност и задължението и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в САЙТА Електронни препратки и рекламни банери (към страници, извън контрола на ЕКБ ФОТОНИКА), ЕКБ ФОТОНИКА не носи отговорност за верността, законосъобразността или противоправния характер на съдържанието, услугите или материалите, находящи се на споменатите Интернет страници. ЕКБ ФОТОНИКА не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа до или недостоверността на тези материали и съдържание.

   

  VIII. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  Чл. 29. (1) ЕКБ ФОТОНИКА осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

  (2) В САЙТА е поместена Политика за поверителност, която дава подробна информация относно управлението и сигурността на личните данни в дейността на ЕКБ ФОТОНИКА. 

  Чл. 30. Като Администратор на лични данни, ЕКБ ФОТОНИКА има право във всеки момент да изисква от ПОТРЕБИТЕЛЯ да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на извършване на поръчка обстоятелства.

  Чл. 31. ЕКБ ФОТОНИКА не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани или направени достъпни от друго лице при използването на САЙТА, независимо дали съответното лице е дало или не съгласие за това.

   

  IX. БИСКВИТКИ (COOKIES)

  Чл. 32. (1) За да подобри представянето на САЙТА ЕКБ ФОТОНИКА може да използва HTTP-бисквитки (HTTP cookies), или просто бисквитки. 

  (2) Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват на устройството на ПОТРЕБИТЕЛЯ, с което същият посещава САЙТА. Те позволяват на САЙТА да запаметява действията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и неговите/нейните предпочитания, за определен период от време, за да не се налага същите да се въвеждат всеки път, когато се посещавате САЙТА.

  (3) Повечето стандартни браузъри дават възможност ПОТРЕБИТЕЛЯТ да промени настройките за „бисквитки“. Обикновено настройките се намират в меню “опции” или “предпочитания” на съответното устройство. Ограничаването и спирането на бисквитките може да доведе до спиране на функционалности, некоректна работа и ограничаване на потребителското преживяване с САЙТА.

  Чл. 33. ЕКБ ФОТОНИКА може да използва една или повече от следните видове бисквитки:

  1.       Функционални бисквитки - позволяват на САЙТА да запаметява действията и предпочитания на ПОТРЕБИТЕЛЯ (като например потребителско име, език, възраст, размер на шрифта и други настройки за показване) за определен период от време, за да не се налага същите да се въвеждат всеки път, когато се посещава САЙТА или когато се преминава от една страница към друга;

  2.       Бисквитки за сигурност – целта им е да предотвратяват измамническо използване на идентификационни данни за вход, както и за защита на информацията от неупълномощени страни;

  3.       Анализиращи бисквитки - помагат за  подобряване работа и ефективността на САЙТА, като чрез тях се събира информация относно броя на уникалните посещения, статистически данни за употребата на Интернет страницата, най-разглеждани и скоро разглеждани страници;

  4.       Бисквитки на трети страни - позволяват харесване или споделяне на съдържание в Социалните мрежи, бисквитки от Google Analytics, които помагат за проследяване трафика на уеб сайта и други бисквитки, свързани с външни системи и сайтове интегрирани към САЙТА;

  5.       Рекламни бисквитки – показват реклами, чийто характер съответства на поведението на ПОТРЕБИТЕЛЯ в САЙТА;

  6.       Личните данни от бисквитките се използват единствено и само за осъществяването на конкретни функции в САЙТА, свързани със самия потребител.

   

  X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

  Чл. 34. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от ЕКБ ФОТОНИКА, за което ЕКБ ФОТОНИКА ще уведоми по подходящ начин всеки ПОТРЕБИТЕЛ на САЙТА, който има регистрация.

  (2) ЕКБ ФОТОНИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще имат действие спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ след изричното му уведомяване от ЕКБ ФОТОНИКА и ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

  (3) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че всички изявления на ЕКБ ФОТОНИКА във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ при извършване на поръчка. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че електронните съобщения, изпратени по реда на този член, не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

  Чл. 35. ЕКБ ФОТОНИКА публикува тези Общи условия на адрес https://photonics.bg/ заедно с всички допълнения и изменения в тях.

   

  XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

  Чл. 36. Договорът от разстояние между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ЕКБ ФОТОНИКА, заедно с настоящите Обши условия, прекратяват обвързващата си сила в следните случаи:

  1.       преустановяване на дейността на ЕКБ ФОТОНИКА или преустановяване на поддръжката на САЙТА;

  2.       по взаимно съгласие на страните, изразено в писмен вид;

  3.       едностранно, с писмено предизвестие от всяка от страните, в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна, при което действат разпоредбите на приложимото законодателство;

  4.       при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

  5.       в случай на заличаване на регистрацията на ПОТРЕБИТЕЛЯ в САЙТА. В този случай сключените, но неизпълнени договори от разстояние, остават в сила и подлежат на изпълнение;

  6.       в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите.

   

  XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  Чл. 37. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия не води до недействителност на договора от разстояние между страните. На мястото не недействителните норми се прилагат повелителните норми на приложимото законодателство.

  Чл. 38. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилага българското законодателство.

  Чл. 39. Всички спорове между страните, свързани с изпълнението на договора от разстояние, ще бъдат разрешавани в дух на разбирателство, а в случай че не се постигне споразумение - от компетентния български съд.

   


   

  ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА 

  „ЕКБ ФОТОНИКА“ ООД

   

  ПРЕДМЕТ

  Чл. 1. Настоящата ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ (по-долу „Политиката“) е приета от „ЕКБ ФОТОНИКА“ ООД, с ЕИК 206158945, със седалище и адрес на управление в гр. София 1415, ул. „Еловица“ № 44, (по-долу „ЕКБ ФОТОНИКА“), в качеството му на администратор на лични данни, съобразно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (по-долу „Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и Закона за защита на личните данни (по-долу „ЗЗЛД“). 

  Чл. 2. (1) Правото на поверителност на личните данни е основен приоритет на ЕКБ ФОТОНИКА. ЕКБ ФОТОНИКА е длъжно да изпълнява стриктно приложимите разпоредби на националното и европейско законодателство по отношение на защитата и сигурното съхранение на личните данни на служители, контрагенти и партньори, както и на физическите лица, които са предоставили своите лични данни чрез Интернет страница с адрес https://photonics.bg/ (по-долу „САЙТА“).

  (2) ЕКБ ФОТОНИКА спазва основните принципи, въведени като задължителни при обработването на лични данни: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност, ограничение на целите, свеждане на данните до минимум, точност, ограничение на съхранението, цялостност и поверителност, отчетност.

   

  ДЕФИНИЦИИ

  Чл. 3. Използваните в настоящата Политика термини имат следното значение съгласно ОРЗД:

  1.       Лични данни" - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице; 

  2.       Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработката на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.

  3.       Обработване" - означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

  4.       Администратор" - всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

  5.       Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.

  6.       Съгласие на субекта на данните" - всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;

  7.       Дете“ – Общият Регламент определя дете като всеки на възраст под 16 години. Обработката на лични данни на едно дете е законно само, ако родител или попечител е дал съгласие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или упълномощен да даде съгласието си.

  8.       Профилиране" - всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;

  9.       Нарушение на сигурността на лични данни" - нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;

  10.    Основно място на установяване“ – седалището на администратора в ЕС ще бъде мястото, в което той взема основните решения за целта и средствата на своите дейности по обработване на данни. По отношение на обработващия лични данни основното му място на установяване в ЕС ще бъде неговият административен център. 

  11.    Получател" - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;

  12.    Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

   

  КОЙ ОБРАБОТВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

  Чл. 4. Администратор на лични данни е „ЕКБ ФОТОНИКА“ ООДс ЕИК 206158945, със седалище и адрес на управление в гр. София 1415, ул. „Еловица“ № 44

   

   

  ДАННИ ЗА КОНТАКТ С АДМИНИСТРАТОРА

  Чл. 5. Администраторът има следните данни за кореспонденция: 

  1.       Адрес: гр. София 1415, ул. „Еловица“ № 44; 

  2.       Електронен адрес: office@photonics.bg, 

  3.       Телефон: +359 894 728 111;

   

  КОГА ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ

  Чл. 6. ЕКБ ФОТОНИКА не събира лични данни самоцелно и без ограничение. ЕКБ ФОТОНИКА събира само онези лични данни, които са необходими за изпълнение на съответните законосъобразни дейности на ЕКБ ФОТОНИКА. В основната дейност по обработване на лични данни на Дружеството – Продажба чрез САЙТА на билети за Планетариум „Андромеда“– лични данни се обработват във връзка с изпълнението на договорите от разстояние. В тази хипотеза се събират минимално необходимите идентифициращи лични данни, които ни позволяват да изпълним договора. ЕКБ ФОТОНИКА извършва обработване на лични данни и в неспецифичните дейности, които са характерни за повечето юридически лица – управление на трудовите правоотношения, набиране на кандидати за работа, управление на контактната форма на САЙТА, сключване на договори с контрагенти и партньори – физически лица и пр.

   

  ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, ЧИИТО ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ

  Чл. 7. Дружеството обработва лични данни на следните категории физически лица:

  ·         Персонал – настоящи и бивши служители на ЕКБ ФОТОНИКА, както и на кандидати за работа;

  ·         Контрагенти, доставчици или потенциални партньори на ЕКБ ФОТОНИКА;

  ·         Потребители на САЙТА;

  ·         Лица, които са предоставили доброволно свои лични данни чрез контактната форма на САЙТА;

   

  КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

  Чл. 8. В своята основна дейност по обработване на лични данни ЕКБ ФОТОНИКА обработва лични данни, предоставени директно от субектите на данни. В този смисъл субектите на данни сами определят обема от лични данни, които да предоставят с оглед различните цели. ЕКБ ФОТОНИКА съхранява единствено личните данни, които са необходими за изпълнение на целите на обработването, като например:

  За извършване на поръчка чрез САЙТА: две имена, имейл, телефонен номер, информация относно платежното средство (дата на банкова карта);

   

  ЦЕЛИ НА ОБРАБОТВАНЕ

  Чл. 9. ЕКБ ФОТОНИКА обработва лични данни само за конкретни и легитимни цели и не ги обработва по-нататък по начин, несъвместим с установените цели. ЕКБ ФОТОНИКА обработва лични данни за следните цели:

  ·         Изпълнение на законови задължения, включително във връзка с управлението на трудовите правоотношения, както и във връзка с данъчните, социално-осигурителните и счетоводните нормативни разпоредби;

  ·         Изпълнение на разпореждания на компетентни публични органи;

  ·         Изпълнение на договорните отношения в стопанската дейност на ЕКБ ФОТОНИКА, включително и по граждански договори с физически лица;

  ·         Подбор на служители по трудово правоотношение;

  ·         Предоставяне на услуги, включително във връзка с изпълнение на договори от разстояние;

  ·         Осъществяване на връзка с потенциални контрагенти или потребители посредством контактната форма на САЙТА, включително при заявяване на съгласие за получаване на съобщения от САЙТА;

   

  ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕ

  Чл. 10. ЕКБ ФОТОНИКА обработва лични данни на субекти на данни на основание чл. 6, параграф 1, буква „б”, буква „в” и буква „е“ от Общия регламент, а именно:

  б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор /например при поръчка чрез САЙТА/;

  в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора; 

  е) обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете (например - за управление на запитванията чрез контактната форма на САЙТА). 

   

  НА КОГО МОЖЕ ДА ПРЕДАДЕМ ИЛИ РАЗКРИЕМ ЛИЧНИ ДАННИ

  Чл. 11. (1) ЕКБ ФОТОНИКА може да предаде или разкрие лични данни на следните субекти:

  ·         Компетентни държавни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват от ЕКБ ФОТОНИКА предоставянето на информация, сред която и лични данни – съд, разследващи органи (органите на полицията, следствието, прокуратурата), ДАНС, надзорни/регулаторни органи;

  ·         НАП, НОИ, ИА ГИТ и други компетентни публични органи в изпълнение на задължение, предвидено в закон;

  ·         Обработващи лични данни, като в тези случаи се предвиждат подходящи мерки за гарантиране на сигурността на личните данни;

  ·         Куриерските фирми, която доставят продуктите по поръчките на клиентите на САЙТА;

  ·         На доставчиците на платежни услуги във връзка с електронните разплащания чрез САЙТА.

  (2)  ЕКБ ФОТОНИКА не предава лични данни на други държави, включително на държавни извън ЕС.

   

  СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  Чл. 12. Продължителността на съхранение на личните данни зависи от целите на обработването, за които са събрани. Личните данни се съхраняват за период не по-дълъг от предвидения в съответния нормативен акт срок. В случай че за съответния запис с лични данни законът не урежда срок на съхранение, ЕКБ ФОТОНИКА спазва внедрения в организацията График за съхранение и унищожаване на записи с лични данни, в които са определени максималните срокове за съхранение на лични данни – съобразно целта, за която са събрани. В случаите, в които потребител е направил поръчка и между страните е сключен договор от разстояние, личните данни се съхраняват за срок от 5 години, считано от датата на сключване на договора (с оглед давностният срок по ЗЗД), освен ако данъчните закони не изискват по-дълъг срок на съхранение.

   

  СИГУРНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  Чл. 13. ЕКБ ФОТОНИКА е внедрило Система за управление и защита на личните данни, чрез която са въведени редица вътрешни документи, уреждащи сигурността на личните данни. Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия. Освен това, ЕКБ ФОТОНИКА прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни, включително минимизиране на обема обработвани лични данни, необходим за постигане на съответните цели; своевременно възстановяване на наличността и достъпа до личните данни, в случай на физически или технически инцидент; поемане на изрично задължение от служителите за поверителност, както и други мерки.

   

  ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, ПРЕДОСТАВЕНИ ДОБРОВОЛНО ЧРЕЗ КОНТАКТНАТА ФОРМА НА САЙТА

  Чл. 14. При изпращане на съобщение посредством контактната форма на САЙТА Вие декларирате, че сте се запознали с настоящата Политика за поверителност и предоставяте доброволно своите лични данни. В тези случаи Дружеството обработва личните данни, които сте предоставили чрез контактната форма – имена, имейл и телефонен номер, като целта на обработването се свежда до необходимостта от изготвяне и изпращане на отговор на Вашето съобщение. Основанието за законосъобразно обработване при тази хипотеза е чл. 6, параграф 1, буква „е“ от ОРЗД. Вашите лични данни ще бъдат съхранявани за периода от получаване на запитването, искането или въпроса, до постигане на целта на обработването им и/или отпадане на правното основание за обработването на личните Ви данни. За неуредените в този раздел особености при обработване на лични данни важат останалите разпоредби в тази Политика за поверителност.

   

   

  ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИТЕ

  Чл. 15. Всяко физическо лице, чиито данни се обработват от ЕКБ ФОТОНИКА, има следните права:

  ·        право на достъп до личните му данни, включително да получи копие от тях;

  ·        право на коригиране или допълване на неточни или непълни лични данни;

  ·        право на изтриване на лични данни, които се обработват без правно основание;

  ·        право на ограничаване на обработването - при наличие на правен спор между ЕКБ ФОТОНИКА и лицето - до неговото решаване или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

  ·        право на възражение - по всяко време и на основания, свързани с конкретната ситуация на лицето, при условие, че не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или съдебен процес;

  ·        право на преносимост - само в случай, че личните данни се обработват по автоматичен начин на основание съгласие или договор;

  ·        право да не бъде обект на изцяло автоматизирано решение, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или го засяга в значителна степен.

  В съответствие с ОРЗД и ЗЗЛД, посочените по-горе права могат да се упражнят чрез подаване на писмено заявление по електронен път. Заявлението се отправя лично от субекта на данни или от упълномощено от него лице. ЕКБ ФОТОНИКА се произнася по искането на субекта на данни в 30-дневен срок от неговото подаване. 

   

  ЗАЩИТА НА ПРАВАТА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИТЕ.

  Чл. 16. В съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, всяко физическо лице, което счита, че правото му на защита на личните му данни е нарушено, може да подаде жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, интернет страница: www.cpdp.bg.

Aviosim © 2024
Изработка на сайт